LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Historik om lättläst

Lättläst i Sverige har en lång historia. Mycket har hänt sedan Skolöverstyrelsen på 1960-talet först lyfte behovet av lättlästa texter.

1960–1980

Under 1960-talet var det stort fokus på alla människors lika värde och rättigheter. Under samma tid lyfte Skolöverstyrelsen behovet av lättlästa texter för ”psykiskt utvecklingsstörda och språkfattigt döva” för att vuxna läsare med lässvårigheter inte skulle vara hänvisade till barnböcker.

Skolöverstyrelsen tillsatte en grupp (LL-gruppen) som skulle definiera vad som kännetecknar en lättläst bok och främja utgivningen av lättläst litteratur. Med statsbidrag började LL-gruppen i samarbete med olika bokförlag att ge ut lättlästa bearbetningar av böcker. Den första boken som gavs ut var Per Anders Fogelströms Sommaren med Monica. Det var 1968.

Den lättlästa litteraturen skulle vara förenklad både språkligt och formmässigt. Böckerna skulle vara lätta att läsa och samtidigt hålla god litterär kvalitet – och de skulle inte förväxlas med läromedel. Det gavs ut både faktaböcker och skönlitteratur, och urvalet gjordes av bibliotekarier och personer med nära anknytning till målgrupperna.

Bokförlagen marknadsförde böckerna och kunderna kunde köpa dem i bokhandeln eller låna dem på bibliotek. LL-gruppen hade även bokombud runt om i landet som arbetade för att främja läsningen av lättläst.

I början av 1970-talet kom de första böckerna skrivna direkt på lättläst. Det var Dikter tillsammans av Benkt-Erik Hedin, Berättelsen om Elin av Hans Peterson och Sören och Ingrid av Siv Widerberg och Bengt av Geijerstam. Under denna tid tog flera statliga utredningar upp behovet av lättläst litteratur. Det gavs vid den här tiden ut ungefär 20 lättlästa titlar per år. I Kultur åt alla, (lagen.nu, öppnas i nytt fönster) föreslog Handikapputredningen 1976 att antalet borde öka till minst 40 böcker om året.

Mot slutet av 1970-talet väckte Hans Peterson frågan om utgivning av lättläst litteratur för barn med funktionsnedsättningar. Trots att han och andra lyfte behovet gick alla statliga medel vid den här tiden lättlästa böcker för vuxna.

1980-talet

År 1983 startade specialpedagogerna Siv Aronsson och Gun Hållander bokförlaget Hegas för att de saknade lättlästa böcker för sina elever.

Förutom lättläst skönlitteratur fanns det även ett behov av lättlästa nyheter. Detta var någonting som både Handikapputredningen och FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) uppmärksammade.

År 1984 fick Taltidningskommittén ett uppdrag att starta en lättläst nyhetstidning på prov. Det blev tidningen 8 sidor, (öppnas i nytt fönster). Riksdagen bestämde 1987 att den opartiska tidningen skulle drivas av en stiftelse, delvis statsfinansierad och delvis finansierad av intäkter från prenumerationer. LL-stiftelsen bildades 1987 och redan året efter blev LL-gruppens arbete med lättlästa böcker en del av stiftelsen. Vid den här tiden fanns det totalt 220 lättlästa titlar utgivna i Sverige.

1990–2010

År 1991 grundade stiftelsen LL-förlaget och en postorderbokhandel. I samarbete med FUB och Studieförbundet vuxenskolan höll LL-stiftelsen utbildningar för personer som ville bli läsombud. Läsombuden hade i sitt yrke nära kontakt med målgrupperna, och de hjälpte till att sprida den lättlästa litteraturen.

LL-stiftelsen bytte 1997 namn till Centrum för lättläst och breddade samtidigt verksamheten till att även främja forskning om lättläst. Ett vetenskapligt råd inrättades med forskare inom språk och läsning.

År 2001 startade Centrum för lättläst ”LL-tjänsten” som lyfte behovet av lättläst samhällsinformation och erbjöd kurser i att skriva lättläst. Lättläst-tjänsten skrev och bearbetade informationstexter, framför allt för myndigheter, kommuner och regioner.

År 2002 bildades Argasso bokförlag med lättläst utgivning för barn och unga. 2009 startade Nypon förlag som från början hade utgivning för alla åldersgrupper. Allt fler fick upp ögonen för lättläst.

Från 2010 fram till idag

Fler målgrupper än vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och barndomsdöva behövde lättläst, så Centrum för lättläst breddade sin målgrupp och arbetet med att sprida litteraturen via läsombud utvecklades. Stiftelsen utbildade och uppmuntrade även frivilliga högläsare att läsa högt för personer i behov av lättläst på till exempel LSS- och vårdboenden.

År 2012 grundade Nypon dotterförlaget Vilja som ger ut lättläst för unga vuxna och vuxna.

År 2013 visade den internationella undersökningen av vuxnas läsförmåga (PIAAC) att 13 procent av alla vuxna svenskar är i stort behov av lättläst. Då gav LL-förlaget ut ungefär 25 titlar per år. Stiftelsen fick samtidigt i uppdrag att rikta sig mer till skolan med sin utgivning.

Samma år tillsatte regeringen en utredning som skulle se över statens arbete med och ansvar för lättläst. Utredningen kom fram till att det finns ett behov av statliga insatser för lättläst, men främst för personer som på grund av funktionsnedsättning har en nedsatt läsförmåga. I övrigt ska staten bara producera lättläst material i den mån marknaden inte tillgodoser behoven.

Utredarna föreslog att LL-förlaget och nyhetstidningen 8 Sidor skulle bli en del av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). LL-tjänsten skulle avvecklas för att inte konkurrera med privata aktörer. Sedan 2014 är LL-förlaget en del av MTM och 2015 blev även 8 Sidor det, som oberoende tidning. LL-förlaget ger idag endast ut originalverk på lättläst, men bearbetningar av klassiker finns kvar till försäljning. MTM arbetar också för att främja tillgänglig läsning och för att sprida kunskapen om lättläst.

De följande åren växte utgivningen av lättläst kraftigt. I samband med flyktingvågen 2015 började Nypon och Vilja ge ut mer litteratur riktad till personer som var nya i Sverige. 2020 startade Bonnierförlagen bokförlaget Hedvig som gav ut litteratur för både barn och vuxna. Samma år köpte Studentlitteratur förlagen Nypon och Vilja.

Sedan 2020 delar Studieförbundet vuxenskolan varje år ut Lättlästpriset. Juryn består av förtroendevalda, specialister inom språk och läsare som tillhör målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning.

År 2022 beslutade Bonnierförlagen att avsluta utgivningen på bokförlaget Hedvig. Förlaget köptes 2023 av Studentlitteratur.

Källor